Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Ośrodka Pomocy Społecznej w Międzyzdrojach
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Informacja dla osób korzystających z pomocy żywnościowej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa

Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych

Ośrodek Pomocy Społecznej w Międzyzdrojach wypełniając obowiązek wynikający z art. 12 w związku z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE – dalej: RODO, informuje, że:

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest:

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Ośrodek Pomocy Społecznej w Międzyzdrojach, z siedzibą  przy ul. Książąt Pomorskich 8, 72-500 Międzyzdroje, reprezentowany przez Kierownika Ośrodka działającego z upoważnienia Burmistrza Międzyzdrojów. Z administratorem danych można się skontaktować poprzez adres e-mail: ops@ops.miedzyzdroje.pl lub telefonicznie pod numerem tel. 91 328-10-53, bądź pisemnie na adres siedziby administratora.

Inspektor ochrony danych.

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych osobowych, z którym może się Pani/Pan skontaktować poprzez email: iod@miedzyzdroje.pl lub pisemnie na adres siedziby administratora. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować, w sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne do udzielenia pomocy żywnościowej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym i jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO w związku z art. 134m ust. 1 i 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej. Ponadto w przypadku podania informacji/danych, o których mowa w art. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej związanych ze stanem zdrowia, podstawą przetwarzania jest także art. 9 ust. 2 lit. g RODO.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Odbiorcami danych osobowych będą jednostki administracji publicznej uprawnione do sprawowania kontroli i nadzoru nad prawidłowością funkcjonowania administratora, w tym organy administracji publicznej mogące potwierdzić prawdziwość podanych informacji lub umocowane odrębnymi przepisami prawa do ich przetwarzania. 

Sposób przetwarzania danych osobowych

Dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany oraz nie zostaną poddane profilowaniu i nie będą przedmiotem przekazywania do państw trzecich.

Okres przechowywania danych

Dane będą przechowywane do momentu wygaśnięcia obowiązku ich przechowywania wynikającego z przepisów, tj. przez okres realizacji Programu, a następnie do czasu zatwierdzenia sprawozdania końcowego przez Komisję Europejską oraz 5 lat po jego zatwierdzeniu. Sprawozdanie końcowe jest składane do KE do 30 września 2024 r.

Prawa osób, których dane dotyczą

Zgodnie z RODO przysługuje Pani/Panu:

  1. prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopi,
  2. prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych,
  3. prawo do usunięcia danych osobowych, w sytuacji, gdy przetwarzanie danych nie następuje w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa lub w ramach sprawowania władzy publicznej,
  4. prawo do ograniczenia przetwarzania danych,
  5. prawo do wniesienia skargi do Prezesa UODO na adres Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa.

Informacja o wymogu podania danych.

Podanie danych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego, o którym mowa w art. 134m ust. 1 i 2 ustawy o pomocy społecznej ciążącego na administratorze w związku z realizacją programu.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Joanna Dembowska 10-02-2022 14:48
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 10-02-2022
Ostatnia aktualizacja: - 10-02-2022 14:48